Общи условия към договора за наем на оборудване

Тези общи условия на Наемодателя представляват неразделна част и се прилагат по отношение на всички договори за наем на оборудване, сключени между ПРО ВАКУУМ ЕООД, ЕИК 206501753, от една страна и от друга страна, съответните физически или юридически лица, и търговци в качеството им на Наематели. Настоящите общи условия са валидни за целия срок на Рамковия договор за наем на оборудване и за всички Допълнителни споразумения, подписани към него.

 

I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

А. Общи условия са настоящите условия, регламентиращи отношенията между Наемател и Наемодател;

Б. Рамков договор е договор, който се сключва между ПРО ВАКУУМ ЕООД като Наемодател и конкретен Наемател на Оборудване (наричан още „Договор“);

В. Допълнително споразумение е споразумението, което се сключва към Рамковия договор и в което се уговарят конкретно наеманото Оборудване и всички негови спецификации като вид, срок за наемането му, наемна цена, издаване и плащане на фактури и т.н.

Г. Приемо-предавателен  протокол е документът, с който се удостоверява фактическото приемо-предаване на наетото оборудване и неговото състояние към момента на предаване и към момента на връщане.

Д. Наемодател е собственикът на оборудването/или лицето, което има право да отдава под наем  оборудването, предмет на договора, който съгласно настоящите Общи условия е ПРО ВАКУУМ ЕООД;

Е. Наемател е всяко физическо или юридическо лице, както и всяка организация или обединение, регистрирано по съответния ред, което наема за временно ползване оборудването, предмет на договора.

Ж. Страни по настоящите Общи условия са Наемодателят и Наемателят;

З. Предмет на договора за отдаване под наем е Оборудване;

И. Оборудване е предметът, който се отдава под наем и е подробно описан в Допълнителното споразумение към Рамковия договор;

К. Наемна цена представлява договорената в Допълнителното споразумение или в Договора цена на услугата;

Л. Място на ползване е мястото, където Наемателят има право на използва наетото оборудване и където се извършва фактическото предаване-приемане, за което се подписва приемо-предавателен протокол. То е уговорено в Допълнителното споразумение.

 

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1 Наемодателят предоставя на Наемателя за временно и възмездно ползване Оборудване, което Наемателят се задължава да ползва според обичайното му предназначение, с грижата на добрия стопанин и търговец.

Чл. 2 За спецификацията на всяко отделно Оборудване се подписва Допълнително споразумение, неразделна част от което са подписания Рамков договор между страните и настоящите Общи условия.

 

III. ПРЕДАВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО
Чл. 3 Предаването на Оборудването, се извършва лично на Наемателя, респективно – на законния представител на Наемателя или на надлежно упълномощено от него лице. По заявка на Наемателя, Наемодателят може да организира натоварването и превоза на Оборудването до обекта на Наемателя, на който същото ще се използва, и обратно. Транспортните разходи от базата на Наемодателя до обекта на Наемателя и обратно от обекта на Наемателя до базата на Наемодателя са за сметка на Наемателя.

Чл. 4  Наемателят се задължава да ползва оборудването единствено и само на мястото, посочено в Допълнителното споразумение към Договора.

Чл. 5 Предаването на Оборудването от Наемодателя на Наемателя и неговото състояние се удостоверяват с Приемо-предавателен  протокол, който се прилага към Договора.  Оборудването  се  приема  от  Наемателя  такова  каквото  е,  като  в  случай  че  в  Приемо- предавателния протокол не са вписани някакви забележки се приема, че Оборудването е предадено без недостатъци и/или липси.

Чл. 6 Връщането на Оборудването от Наемателя на Наемодателя и неговото състояние се удостоверява с подписване на Приемо-предавателен протокол, в който се отбелязват датата на връщането и състоянието на върнатото Оборудване.

Чл. 7 Наемодателят  има  право  да  развали  Договора,  в  случай  че Наемателя не се яви за връщане на Оборудването в уговорения ден, поради причина, за която отговаря. При нежелание( неоказване на съдействие) от страна на Наемателя да върне оборудването(наетата вещ/и) за нейното взимане от Наемодателя, Наемателят дължи всички разходи за нейното принудително изземване, както и наема за периода до връщането на оборудването, независимо, колко време е използвал оборудването.

 

IV. НАЕМНА ЦЕНА

Чл. 8 Наемодателят предоставя оборудването на Наемателя за ползване срещу наемна цена, определена за един наемен период в Допълнителното споразумение към Договора. Наемът се начислява от подписването на Приемо-предавателния протокол за предаване до подписване на Приемо-предавателен протокол за връщане на оборудването. Наемният период(срокът на наема) може да бъде определен, за дни, седмици,  месеци или години.

Чл. 9 Наемната цена се дължи от Наемателя, независимо от количеството извършена работа с Оборудването през наемния период/съответно през срока на наема.

Чл. 10 Наемната цена се заплаща в лева. При евентуално бъдещо въвеждане на Евро в Република България, наемът следва да се заплаща в Евро. Всички банкови разноски по заплащане на наемната цена и други дължими суми по наемния договор са за сметка на Наемателя.

Чл. 11 В наемната цена не са включени допълнителните разходи за транспорт на Оборудването, както и разходите за гориво и за оператор. Същите са за сметка на Наемателя и се дължат при подписване на Договора. В случай, че не е посочена стойността на тези разходи, те се начисляват от Наемодателя на Наемателя според действащите пазарни цени към момента, в който се дължат и при условие, че Наемодателят приеме да осъществи съответната услуга.

Чл. 12 Стойността на ДДС не е включена в сумите, посочени в Допълнителното споразумение и се начислява и дължи допълнително. Всички дължими суми се заплащат по сметка на Наемодателя, посочена в Допълнителното споразумение.

Чл. 13 (1) Наемната цена се дължи в 14-дневен срок от издаване на фактура за авансови и всякакви други плащания по Договора и отразени в  Допълнителното споразумение към Договора за наем и/или фактурата. Фактурата се счита за получена с постъпването й в посочената от Наемателя в Договора електронна поща, респ. от момента на получаването й чрез пощенски оператор на адреса на Наемателя, посочен в Договора.

(2) При забава в плащането на дължима по Договора или Допълнителното споразумение сума, Наемателят дължи на Наемодателя неустойка в размер на 0,1% /нула цяло и една десета процента/ върху просрочената сума за всеки ден от периода на закъснението.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
Чл. 14 Наемодателят има право на непрекъснат свободен достъп до оборудването за срока на действие на договора. Той има право да извършва проверки относно състоянието на Оборудването и начина, по които се използва и съхранява, както и да дава задължителни за Наемателя указания по отстраняване на нарушения на клаузите на Договора и настоящите Общи условия.

Чл. 15 Наемодателят има  право  да  получава  наемната  цена  така,  както  е  уговорена  по  всяко  Допълнително споразумение.

Чл. 16 Наемодателят, при желание от страна на Наемателя, ще извърши обучение на специалисти на Наемателя за работа с оборудването и ще дава технически консултации.

Чл. 17 Наемодателят се задължава да предостави под наем оборудването и да го предаде в състоянието, в което е към момента на сключване на договора. Наемодателят има право през срока на действие на договора да замени оборудването с друго с подобни характеристики. При упражняване на правото по предходното изречение Наемателят се задължава да предаде на Наемодателя оборудването незабавно след получаване на покана.

Наемодателят не отговаря за недостатъците на наетото Оборудване, които Наемателят е знаел или при обикновен оглед е могъл да узнае при сключването на договора.

Чл. 18 Наемодателят осъществява сервиз на оборудването в срок до 24 работни часа от получаване на писмено искане за това от страна на Наемателя, като срокът е инструктивен. Работни часове са времето от 08:00 до 17:00 от понеделник до петък с изключение на официалните за страната празници.

Чл. 19 Отговорността на Наемодателя за Дефекти в Оборудването се ограничава само до тяхното безплатно отстраняване или замяната на Оборудването с друго, по преценка на Наемодателя.

Чл. 20 Наемодателят не отговаря за каквито и да било преки или косвени вреди, причинени в резултат от повреди в Оборудването,  ако  Повредата  е  в  резултат  от  непреодолима  сила,  случайно  събитие,  неправилно  използване, ненадлежно съхранение на Оборудването или поради вина на Наемателя или на лице, на което Наемателят е възложил работа.

Чл. 21 Наемодателят има право да поставя своя реклама върху Оборудването.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
Чл. 22 Наемателят се задължава да опазва Оборудването с грижата на добър търговец и стопанин, включително, но не само, като осигури надзор и като осигури съхранението му в извънработно време само на обекти, които са добре защитени от проникване на външни лица и имат надлежна охрана.

Чл. 23 Наемателят няма право да преотдава или преотстъпва, на каквото и да е основание държането на цялото Оборудване или на който и да е негов елемент.

Чл. 24 Наемателят е длъжен да върне Оборудването на Наемодателя след прекратяване действието на договора в същото състояние, в което е било предадено, с окомплектовка и принадлежности, като се отчита обичайното изхабяване при използването му по предназначение в съответствие с инструкциите за експлоатация. За приемането се съставя приемо-предавателен протокол. Отстраняването на неизправностите е за сметка на Наемателя и се заплаща допълнително от него. Последният е длъжен 2 /два/ работни дни преди изтичане срока на договора да уведоми Наемодателя за часа, в който ще има готовност да предаде Оборудването.

Чл. 25 При забавено връщане на Оборудването Наемателят се задължава да заплати на Наемодателя неустойка в размер на двойния размер на наемна цена за всеки ден забава.

Чл. 26 Оборудването следва да бъде почистено към момента на неговото връщане /удостоверява се при подписване на приемо-предавателен протокол/. При неспазване на това условие, Наемодателят начислява на Наемателя разходите за почистване.

Чл. 27 Рискът от повреждането и погиването на Оборудването /ако е по вина на Наемателя/, свързан с неговата експлоатация по време на действие на договора, е в тежест на Наемателя. Наемателят  е длъжен да заплати на Наемодателя стойността на всички загубени или  непоправимо  повредени  елементи  от  Оборудването  по  ценовата  тарифа  на  Наемодателя  без  отчисления  за амортизация. За всички върнати елементи и принадлежности на Оборудването, които по преценка на Наемодателя са поправимо повредени или износени по време на наемния период, Наемателят заплаща на Наемодателя пълния размер на разходите за подмяна и/или ремонт (труд и части). Рискът от повреждането и/или погиването на Оборудването вследствие на случайно събитие, кражба, непреодолима сила, докато Оборудването е в държането на Наемателя се носи от него.

Чл. 28 Наемателят е длъжен да заплаща първоначалната вноска, наемната цена и всички други плащания, дължими по силата на сключения Договор и Допълнителните споразумения към него.

Чл. 29 Всички разходи по текущото обслужване, свързани с ползването на оборудването, както и тези, свързани с повреди, настъпили поради използването му по начин, несъобразен с техническите предписания за употреба и поддръжка, са за сметка на Наемателя. Наемателят се задължава да допуска сервизните специалисти на Наемодателя за извършване на поддръжка на оборудването през срока на действие на договора. Наемателят няма право да допуска трети лица за извършване на поддръжка и/или ремонт на оборудването.    Всяко извършено действие по поддръжка и ремонт на Оборудването от сервизните специалисти на Наемодателя се удостоверява със съставяне на Сервизен протокол.

Чл. 30 Наемателят се задължава да осигури за своя сметка необходимата механизация и работна ръка за разтоварване и натоварване на оборудването от и на транспортиращото го средство.

Чл. 31 Наемателят се задължава да използва само горива, масла, течности и лубриканти, отговарящи на изискванията на действащите в Република България стандарти и нормативни актове, както и изискванията на производителя. Всички щети, причинени на наемното оборудване през наемния период вследствие използването на нестандартни и/или некачествени горива, масла, течности и лубриканти и др. са изцяло за сметка на Наемателя.

Чл. 32 Наемателят се задължава да ползва оборудването само по предназначение и само с квалифициран персонал, като се съобразява с правилата за безопасност на труда и инструкциите за експлоатация.

Чл. 33 Наемателят е длъжен да съобщава незабавно на Наемодателя за повредите, както и за посегателствата на трети лица върху оборудването.

Чл. 34 Наемателят се задължава да върне и предаде оборудването на Наемодателя,  за което упълномощени представители на страните подписват приемо-предавателен протокол за връщане. В случай, че транспортът на оборудването бъде организиран от Наемодателя за сметка на Наемателя, то Наемодателят уведомява Наемателя по подходящ начин /факс, и-мейл/ за деня и часа, в който ще изпрати групата за натоварване и транспортиране на оборудването. В случай, че Наемателят не предостави незабавно достъп до оборудването в уречения ден и час, същият ще заплати на Наемодателя неустойка за закъснението в размер на 200,00 /двеста/лв. за всеки започнат час забава. Ако предаването на оборудването не се осъществи в уговорения ден, се дължи неустойка по чл. 25 от настоящите Общи условия.

Чл. 35 Наемателят няма право да премества оборудването от мястото на ползване, посочено в Допълнителното споразумение към договора без изричното писмено съгласие на Наемодателя. В случай, че Наемодателят се съгласи за преместване на Оборудването, последният извършва необходимите действия само чрез свои специалисти, като разходите по преместването се поемат от Наемателя.

Чл. 36 Наемателят се задължава да не отстранява, променя, модифицира или прикрива цифрови, буквени или знакови ограничения, поставени върху оборудването и гарантира, че оборудването няма да бъде обект на небрежна или груба употреба.

Чл. 37 В случай на задържане на Оборудването от органи на МВР, съдебен изпълнител или други контролни органи по вина на Наемателя, той не се освобождава от задължението си да заплаща наемни вноски, както и другите плащания, произтичащи от настоящия Договор до освобождаване на Оборудването от съответните органи.

Чл. 38 Наемателят носи отговорност за щети или повреди, възникнали в следствие на:

А. Ремонт на оборудването от страна на работници на Наемателя или трети лица;

Б. Употреба на оборудването не по предназначение;

В. Погрешна употреба от страна на Наемателя;

Г. Неподходящи условия за работа на работната площадка;

Д. Злоумишлени или неумишлени действия на служители или на трети лица, както и при възникване на случайни събития.

Чл. 39 Наемателят следва да обезщети Наемодателя за всяка нанесена на Оборудването щета, възникнала по причините, посочени по-горе. Същите се установяват от страните с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, като Наемателят заплаща щетите за своя сметка в 5-дневен срок от подписването на протокола за констатирането им. Щетите/липсите се изплащат по цени на Наемодателя.

Чл. 40 Наемателят ще обезщети Наемодателя срещу всякакви загуби, разходи, имуществени санкции или правни разходи, които последният може да претърпи или бъде длъжен да заплати за персонални наранявания (включително и смърт) и/или за имуществени вреди, претърпени от някое лице заради Оборудването или неговото управление, работа или транспортиране при и по повод този Договор или употреба, докато е в държане на Наемателя или на негови служители, агенти или превозвачи, до връщането на същото в мястото, посочено в Допълнителното споразумение.

Чл. 41 Наемателят се задължава да заплати на Наемодателя обезщетение за всички претърпени от последния вреди и пропуснати ползи поради неизпълнение, на което и да е задължение на Наемателя по този договор, в случай че размерът им надхвърля предвидените неустойки.

Чл. 42 Наемателят се съгласява, че Наемодателя има право да приема авансово плащане на наемните вноски, произтичащи от настоящия Договор за наем.

Чл. 43 Оборудването е собственост на Наемодателя и Наемателя няма право да го обременява с тежести или да ги използва като обезпечение за получаване на заеми.

 

V. СРОК НА ДОГОВОРА, ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 44 Договорът се сключва за срока, посочен в Допълнителното споразумение към договора, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

Чл. 45 При липса на подписано Допълнително споразумение за Оборудване, което е предадено на Наемателя, както и ако в споразумението не е отбелязан срок, се счита, че договорът за наем за това Оборудване е сключен за неопределен срок.

Чл. 46 Договорът за наем се прекратява в един от следните случаи:

А. С изтичане на срока, уговорен в съответното Допълнително споразумение – по отношение на посоченото в това споразумение Оборудване, като:
– ако Наемателят продължи да ползва Оборудването със знанието и без противопоставянето на Наемодателя, то срокът на наема се счита за автоматично удължен за нов наемен период.
– в случай, че преди изтичане срока на наем, Наемодателят изпрати уведомление на Наемателя, че счита наемното правоотношение за прекратено, то Наемателят е длъжен да върне Оборудването незабавно и при условията на договора. Ако Наемателят продължи ползването въпреки противопоставянето на Наемодателя, той дължи неустойка в размер на неустойката по чл. 25 от Договора и трябва да изпълнява всички задължения, произтичащи от прекратения наемен договор.

Б. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

В. Наемодателят има право да развали едностранно договора по отношение на цялото наето Оборудване с писмено известие с незабавно действие в следните случаи:

– ако Наемателят забави с повече от 5 (пет) дни плащането на сума с настъпил падеж;

– при системно (повече от два пъти) закъснение на плащанията от Наемателя;

– при промяна на местоположението на оборудването или части от него без предварителното писмено съгласие от страна на Наемодателя;

– ако Наемателят не полага дължимата грижа за запазването на Оборудването или на негов елемент в добро състояние;

– ако Наемателят не изпълнява указанията на Наемодателя относно експлоатирането на оборудването, с което нанася или създава опасност да нанесе вреди на оборудването или части от него;

– при възпрепятстване от страна на Наемателя на надлежно упълномощен представител на Наемодателя да провери местоположението и състоянието на Оборудването или на негов елемент;

– ако Наемателят не даде обезпечението, предвидено в съответното Допълнително споразумение или не го поднови или допълни, съгласно разпоредбите на същото споразумение.

– при постановяване на първоинстанционно решение за откриване на производство по несъстоятелност срещу наемателя, както и при прекратяване на юридическото лице на наемателя, освен ако не се касае за прекратяване без ликвидация

Чл. 47 При разваляне на договора поради неизпълнение от страна на Наемателя, всички непогасени парични задължения стават изискуеми от момента на прекратяването.

Чл. 48 Във всички случаи на прекратяване/разваляне/изтичане срока на договора Наемателят трябва да върне Оборудването в добро състояние и да извърши всички плащания, дължими по договора.

 

VI.  ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 49 Наемодателят предава оборудването със съответните сключени застраховки, ако такива са предвидени по закон или ако са сключени по преценка на Наемодателя.

Чл. 50 При настъпване на застрахователно събитие, Наемателят е длъжен незабавно да уведоми Застрахователя и Наемодателя, както и съответните компетентни органи. Наемателят е длъжен да предприеме всички действия за реализиране правата на Наемодателя пред застрахователя и да спазва всички изисквания, посочени в общите условия на застраховката.

Чл. 51 Наемателят е длъжен да спазва условията по застрахователната полица. В случай че поради неизпълнение от страна на  Наемателя  на  задължения  или  забрани,  произтичащи  от  застрахователната  полица  и/или  общите  условия  на застраховката, Застрахователят откаже (частично или изцяло) изплащане на застрахователното обезщетение, отговорността за нанесената на Наемодателя вреда се носи от Наемателя, който е длъжен да обезщети Наемодателя за понесената вреда (в случаите на пълно погиване на оборудването – вредата е равна на стойността на оборудването, посочена в Допълнителното споразумение, а в случаите на частична щета – разходите за ремонт и възстановяване на оборудването).

Чл. 52 В случай, че Оборудването бъде частично или тотално увредено от Наемателя, последният отговаря в размер до 2500 (две хиляди и петстотин) евро за всяка една заведена и призната от застрахователя щета.

Чл. 53 Наемодателят може да поиска по всяко време депозит и/или други допълнителни обезпечения, които се описват в Договора или в Допълнителното споразумение като гаранция, че Наемателят ще заплати коректно всичките си задължения и ще върне елементите на Наемодателя след приключване на Договора.

Чл. 54 Наемодателят е длъжен да освободи и възстанови предоставените обезпечения след изпълнение на всички задължения на Наемателя за връщане на оборудването изцяло и в изправност по 7 (седем) дни и само в случай, че Наемателят е заплатил надлежно всички свои финансови задължения, възникнали по време и по повод на наетото оборудване.

 

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 55 Страните потвърждават и се съгласяват, че условията на този Договор, както и всяка информация за Оборудването, цените, ноу-хау и др., станала достъпна на другата страна по повод изпълнението на Договора, е конфиденциална. Страните се договарят, че по време на действие на Договора, както и след това, няма да разкриват или позволяват разкриването на конфиденциална информация на трето лице, освен когато  същата e станала публично достояние по друг начин или ако това се налага по разпореждане на държавен орган или разкриването е необходимо за защита на правата на страната.

Чл. 56 Страните по договора се споразумяват и задължават, че всякакво събиране, обработване и съхранение на лични данни на представители на двете страни ще се извършва само и единствено за целите на изпълнение на настоящия договор и ще бъде извършвано съгласно разпоредбите, условията и принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Наемодателят събира и използва следната информация:

a. При договори с юридически лица: наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, телефон;

b. При договори със земеделски производители и еднолични търговци: имена, ЕГН, адрес, телефон, имейл адрес, банкова сметка;

– Наемодателят декларира, че ще спазва всички изисквания на Общия регламент относно защитата на данните, както следва:

a. Наемодателят ще   използва горната информацията на Наемателя само за целите на сключване и изпълнение на договора/ите сключени между Наемателя и Наемодателя, освен в случаите, когато има изрично законово изискване за друг вид използване;

b. Наемодателят ще защитава информацията на Наемателя в максимална степен;

c. Наемодателят е предприел всички разумни мерки, за да гарантира, че достъп до информацията на Наемателя имат само тези служители на Наемодателя, които участват непосредствено в изпълнението на договор/ите сключени между Наемателя и Наемодателя;

d. Наемодателят ще съхранява информацията на Наемателя за период от шест години след прекратяване на договора/ите, след което тя ще бъде заличена;

– Наемателят като Администратор на личните данни, посочени по-горе, носи всички задължения свързани със защитата на личните данни по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

Чл. 57 Всички уведомления и фактури по Договора се изпращат на страните и се считат за редовно връчени, ако са изпратени на координатите за контакт (адрес, факс или e-mail), посочени в сключения от страните Рамков договор. При промяна на който и да е от координатите, всяка страна е длъжна да уведоми писмено другата за тази промяна в тридневен срок. В противен случай всички уведомления по този договор и приемо – предавателния(те) протокол (и) се считат за редовно връчени, ако са изпратени до който и да е от координатите за контакт преди промяната.

Чл. 58 При възникване на спорове по договора, страните ще ги уреждат доброволно и добронамерено. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове, които са във връзка с договора, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се решават по реда на гражданското законодателството в Република България.

(ал.1). При възникване на имуществени спорове, относно изпълнението на договора, последиците от неговото разваляне, прекратяване, както и спорове, във връзка с действието и тълкуване на волята на страните по договора за наем, ще се разглеждат от съда по седалището на Наемодателя, по смисъла на чл.117 от ГПК.

Чл. 59 Всички изменения и допълнения на договора се извършват само в писмена форма и със съгласието на двете страни. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

Чл. 60 В случай че отделни части от настоящите договор са частично или изцяло недействителни, действителността на останалите уговорки не се засяга. На мястото на недействителните уговорки се прилагат, доколкото такива са налице, законовите разпоредби.

Страните се съгласяват да сключат договора в два екземпляра.

No products in the cart.
bg_BGBulgarian